Home > RRITJA E KAPACITETEVE/Diaspora

Zhvillimi i kapaciteteve në qeverisjen vendore dhe fuqizimi i administratës lokale është një prej përpjekjeve kryesore në ecurinë e reformës së administratës publike në nivel vendor.
Prioriteti i UBSHR është mbështetja e administrates lokale, për t’iu përgjigjur pritshmërive dhe nevojave të komunitetit për shërbime publike të specializuara.
Përgatitja dhe specilizimi i burimeve njerëzore në Bashkitë e vendit është një parakusht i rëndesishëm ndaj përgjigjes së sfidave të integrimit evropian të vendit sikurse dhe thithjes së fondeve të BE-së me fokus zhvillimin e qendrushëm përmes adaptimit të reformës territoriale në vend.