Home > Projekte

Rëndësia e Projekteve të përbashkëta ndërkufitare dhe në një platformë të vetme midis antarëve të “Unionit Shqiptar në Rajon” dhe bashkive/komunave, ka qëllim zhvillimin e rajonit si dhe për intensifikimin dhe shkëmbimin e përvojave dhe ekspertizave të ndryshme në këto fusha:

2.1 Urbanistikë
2.2 Inovacion
2.3 Mjedis
2.4 Kulturë
2.5 Turizëm
2.6 Mundësi për investim
2.7 Zonat e lira ekonomike, etj.

Urbanistike
Urbanistike
Inovacion
Mjedis
Mjedis
Kulturë
Turizëm
Mundësi Investimi